REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
amoptical.pl

 

§ 1. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

AM Optical – AM Optical LTD Sp. z o.o. z punktem sprzedaży w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246, 85-766 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS nr 0000687992. NIP 1080021653, REGON: 367891345;

Strona – serwis internetowy www.amoptical.pl;

Sklep Internetowy – prowadzony przez AM Optical serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem www.amoptical.pl;

Klient – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowany jako klient AM Optical, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego;

Konto Klienta – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem ze Sklepu.

Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Zamówienie – przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie;

Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;

Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. AM Optical świadczy usługi w ramach tzw. Web-orderingu zgodnie z Regulaminem. AM Optical świadczy usługi w ramach Web-orderingu wyłącznie Klientom.

 2. Klienci mogą korzystać z Web-orderingu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem. Dla wygody Klienta Regulamin dostępny jest na stronie www.amoptical.pl. Warunkiem korzystania z Web-orderingu jest akceptacja Regulaminu.

 3. Klienci nie mogą dostarczać w ramach Web-orderingu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskich i dobra osobiste.

 4. Klient powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić AM Optical o zmianie adresu, a także o zakończeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej, oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 5. Web-ordering oferuje Klientom możliwość przeglądania Towarów, nabywania Towarów, dostawy Towarów oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.

 6. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich.

 7. AM Optical dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Web-orderingu oraz zapewni, by Sklep internetowy działał w sposób ciągły i poprawny.

 

§ 3. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

 2. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie http://www.amoptical.pl wypełnić „formularz rejestracyjny” podając następujące dane: adres e-mail, hasło, nazwę, ulicę, miasto, kraj, NIP i telefon. W przypadku Klientów jeszcze niewspółpracujących z AM Optical Klient obowiązany jest przesłać na adres e-mail: biuro@amoptical.pl scan dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez AM Optical danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, oraz spełnienie warunków, o których mowa w ust 2.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy zakończyć proces rejestracji poprzez wysłanie wypełnionego formularza.

 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 AM Optical prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą informację o aktywacji konta.

 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.

 7. Klient obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 8. AM Optical zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, który w sposób rażący lub uporczywy:

  - dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,

  - działa na szkodę AM Optical, podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem,

  - uchyla się od odbioru Zamówienia lub od dokonania płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 9. W przypadku, podejmowania przez Klienta działań, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez AM Optical uznane za niepożądane, AM Optical zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej,  z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. Bezskuteczność wezwania upoważnia AM Optical do zablokowania Konta Klienta.

 10. Konto Klienta może zostać odblokowane przez AM Optical, na podstawie przesłanych przez Klienta wyjaśnień, jeżeli zostaną one uznane przez AM Optical za wystarczające. Wyjaśnienia należy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@amoptical.pl.

 11. Zaprzestanie świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta nie ma wpływu na wykonanie umów zawartych przed zablokowaniem Konta Klienta.

 

§ 4. Składanie zamówień

 1. Sklep internetowy jest czynny całą dobę. Klient po zalogowaniu się, składa Zamówienie, wskazując na Stronie produktowej Towar, którym jest zainteresowany i jego ilość oraz przez umieszczenie go w koszu zakupowym i potwierdzenie zamówienia.

 2. Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po Cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty Ceny.

 3. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wysłanie przez AM Optical e-maila do Klienta potwierdzającego rozpoczęcie realizacji Zamówienia.

 4. AM Optical zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a komputerową bazą danych magazynu). AM Optical niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem.

 5. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez AM Optical we wszelkich formach sprzedaży.

 6. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 52 339 85 12; 52 339 85 11; 52 339 85 32.

 7. Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń. Optologic dołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w ramach Web-orderingu wyświetlane były tylko Towary dostępne w sprzedaży.

 8. Opisy Towarów, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na Stronie nie stanowią oferty AM Optical w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty przez Klienta. Ofertę Klienta stanowi Zamówienie.

 

§ 5. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.amoptical.pl i oferuje Towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny Towarów zamieszczone są przy oferowanym Towarze. Ceny nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na Stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. AM Optical zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

§ 6. Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za Zamówienie można dokonać w zależności od wielkości jednorazowego Zamówienia:

  1. Zamówienie o wartości do 800,- zł. netto – wysyłka tylko za pobraniem plus koszty transportu 15,90 zł +VAT;

  2. Zamówienie o wartości od 801,- zł. netto do 1000,- zł. netto – wysyłka tylko za pobraniem bez kosztów transportu;

  3. Zamówienie o wartości powyżej 1001,- zł. netto – przelew bankowy, bez kosztów transportu.

 2. Po dokonaniu Zamówienia Towaru, o wartości jak w ust 1 pkt c) Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminach:

  1. 30 dni od daty wystawienia faktury w przypadku Zamówień obejmujących oprawy korekcyjne;

  2. 90 dni od dnia wystawienia faktury w przypadku Zamówień obejmujących okulary przeciwsłonecznych,

 3. W przypadku, gdy Zamówienie obejmować będzie Towary z asortymentu opraw korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych za Zamówienie zostaną wystawione odrębne faktury z terminami płatności jak w ust 2.

 4. Zwłoka w Płatności w stosunku do terminów jak w ust 2, skutkować będzie wszczęciem postępowania windykacyjnego.

 

§ 7. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta.

 2. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.

 3. Zamówienia będą realizowane w terminie 1- 14 dni roboczych od daty zaakceptowania Zamówienia. Dostawy Zamówień realizowane będą w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 4. Dostawa realizowana jest na terenie Polski przez firmę kurierską UPS oraz przez Pocztę Polską.

 5. AM Optical dostarcza Towary Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

 6. Po wydaniu Towarów Produktu przez firmę realizująca dostawę Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. 

 7. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń klient lub osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towarów. Potwierdzenie odbioru Towaru jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź liście przewozowym przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” i datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do obioru Towaru. 

 8. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do wymiany Towaru lub złożenia reklamacji. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w terminie do 10 dni roboczych od daty dostawy, przy czym reklamacja nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Ceny całego Zamówienia.

 9. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, Klient będzie obciążony kosztami transportu. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmową przyjęcia zamówionego towaru. 

 

§ 8. Wymiana, zwrot towaru, reklamacja

I ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, poprzez złożenie w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosownego oświadczenie na formularzu, który można pobrać na Stronie www.amoptical.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

AM Optical LTD Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz z dopiskiem “ZWROT”

 1. Zwrot Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Zwrotom podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. zwracany towar nie był używany;

  2. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawiera wszystkie metki i oznakowania;

 3. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

 

II. WYMIANA

 1. Klient ma prawo dokonania wymiany zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.

 2. Celem dokonania wymiany Towaru Klient winien za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonać zamówienia Towaru na wymianę, w komentarzu zamówienia wpisując informację "TOWAR NA WYMIANĘ". Po dokonaniu Zamówienia Klient obowiązany jest, w terminie jak w pkt 1, odesłać Towar na adres:

AM Optical LTD Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz z dopiskiem “WYMIANA” wraz z oświadczeniem na formularzu, który można pobrać na Stronie www.amoptical.pl.

 1. Wymianie podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki:

  1. zwracany towar nie był używany;

  2. zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawiera wszystkie metki i oznakowania;

 2. Jeżeli Towar odesłany w ramach wymiany spełnia warunki jak w ust 3., dostawa Towaru zamówionego w ramach wymiany zostanie zrealizowana w terminach jak w § 4.

 3. W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał warunków jak w ust 3, Towar zamówiony na wymianę nie zostanie wysłany do Klienta, zaś towar przysłany przez Klienta na wymianę zostanie odesłany do Klienta na jego koszt i ryzyko.

 

III. Reklamacja

 1. Reklamacje należy składać na adres AM Optical LTD Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do AM Optical reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem, czego reklamacja dotyczy.

 3. AM Optical rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania dokumentu reklamacji wraz z reklamowanym Towarem.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta AM Optical naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 10. Dane osobowe

 1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest AM Optical.

 2. Klienci, który dokonali rejestracji jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie bieżących informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w ofercie Spółki.

 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także wyrażenia sprzeciwu co do ich dalszego wykorzystywania. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: AM Optical LTD Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, względnie na adres email biuro@amoptical.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego

 2. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez AM Optical w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 3. Prawa do zawartości strony internetowej Web-orderingu, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują AM Optical lub podmiotom współpracującym z AM Optical.

 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.amoptical.pl lub jej części bez zgody AM Optical. 

 5. Umowa zawarta między Klientem a AM Optical oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Bydgoszczy.

 

§ 12. Zmiana regulaminu

 1. AM Optical jest uprawnione do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna przy oknie logowania przez miesiąc od dnia zmiany Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczenie wymiana towaru

Bardzo nam przykro, ale ta przeglądarka nie wspiera nowoczesnych technologii wyświetlania.
Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę , aby poprawnie wyświetlić naszą witrynę.